Badania geologiczne gruntu

Badania geologiczne to badania gruntu. To jedno z pierwszych zadań wykonywanych w celu określenia parametrów konstrukcji, która ma powstać na danym terenie. Rozpoznanie terenu powinno nastąpić jeszcze przed zakupem działki.

Od wyniku analizy będzie zależał sposób usytuowienia naszej inwestycji. Zdarzają się przypadki, kiedy budowa na danym terenie w ogóle jest niemożliwa. Uzyskamy odpowiedź na jakiej głębokości znajdują się wody gruntowe. W ten sposób dobierzemy odpowiednie fundamenty, typ ich izolacji, typ przydomowej oczyszczalni ścieków oraz odprowadzanie wód opadowych z dachu do gruntu. Rozpoznanie terenu pozwoli uniknąć często zdarzających problemów podczas użytkowania inwestycji w postaci np. pękających ścian lub zapadających się fundamentów. Badanie gruntu wykonywane jest przez wyspecjalizowaną firmę geotechniczną. Po badaniu na podstawie odwiertów geologicznych, uzyskamy opinię geotechniczną. Opinia to analiza warunków wodno – gruntowych. Powinna składać się z opisu oraz grafiki, czyli mapki działki, na której zostały wykonane odwierty. Wydawana jest przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.

W części opisowej muszą znaleźć się poniższe zagadnienia:

  1. Zalecenia dotyczące dobrania fundamentów
  2. Sposoby zabezpieczenia przed wodami gruntowymi
  3. Informacje na temat głębokości wód gruntowych
  4. Informacje dotyczące warstw gruntu
  5. Zalecenia do wykonania odwodnieni na terenie inwestycji

Badania geologiczne sklasyfikowane są do 3 kategorii:

  1. Pierwsza kategoria dotyczy niewielkich budynków stawianych w prostych warunkach gruntowych
  2. Druga kategoria dotyczy budowy większych obiektów, stawianych w prostych albo złożonych warunkach. Zaliczamy do niej budynki, które maja złożoną konstrukcję.
  3. Trzecia kategoria dotyczy obiektów posadowionych w skomplikowanych warunkach gruntowych. Należą do nich budowle wysokościowe w zabudowie miejskiej, obiekty, które w znaczący sposób mogą oddziaływać na środowisko oraz nietypowe obiekty, które mogą zagrażać użytkownikom np. zakłady chemiczne, zapory wodne czy obiekty energetyczne.

Koszt badania uzależniony jest od miejsca, w jakim są wykonywane, od głębokości i ilości odwiertów. Cena bedzie wyższa, kiedy będziemy budować piwnicę.  Pamiętajmy jednak, że cena za wykonanie badania geologicznego jest znacznie niższa niż zakup samej działki.

Jeśli badanie wyjdzie niekorzystnie nie narazimy się na dużo większe koszty.